Opprinnelig ble fylkesveg 353 Rugtvedt–Surtebogen planlagt på begynnelsen av 2000-tallet med reguleringsplanvedtak 15. september 2005. Hovedmålene var å løse miljøproblemene knyttet til støy og trafikksikkerhet langs eksisterende veg (spesielt strekningen Rugtvedt–Findal), sikre en ensartet vegstandard, redusere ulykker, sikre god kontakt mellom E18 og industrien og etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Fordi eksisterende reguleringsplan er over 10 år gammel, er det behov for en ny reguleringsplan for å ha rett til ekspropriasjon. I tillegg er det regulert for snaue arealer til bl.a. anleggsbelte, anleggsveger og rigg- og deponiområder. Kartgrunnlaget har også blitt vesentlig bedre siden den gang.

Ny veg vil erstatte den gamle mellom Rugtvedt og helt fram til der den møter vegen som ble bygget i starten av 70-årene i Surtebogen.

Findal fv. 353 GassvegenFindal (Foto: Tor Arvid A. Gundersen)