Fylkesveg 359 er hovedforbindelsen mellom Ulefoss og Lunde. Eksisterende fylkesveg gjennom Stoadalen er svingete, trang og har lav trafikksikkerhet. På strekningen Odden–Lanna ligger vegen tett opp til eksisterende verneverdig boligbebyggelse.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny fylkesveg på strekningen Kaste–Stoadalen. Ny fylkesveg utenom Lannaområdet vil forbedre forholdene for beboere, de myke trafikanter og gjennomgangstrafikken, samt redusere de miljømessige ulempene.

Fylkesvegen ble utbedret på 50-tallet, men hovedsakelig er det fortsatt den gamle ferdselsvegen som er i bruk. Den er smal og mangler fortau. Det er ikke plass til å etablere fortau eller gang- og sykkelveg på strekningen med tovegs trafikk. Grunnforholdene er slik at det er uaktuelt å fylle ut i elven. Det har vært snakket om en avløsning for dagens veg siden 1970-tallet.