Det har undervegs i reguleringsplanarbeidet vært utredet to alternativer; Stoadalen og Danmark. Alternativ Danmark er det beste alternativet, og i samråd med Nome kommune legges kun alternativ Danmark ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med ny vegtrase utenom Lannaområde er å forbedre forholdene for beboerne, de myke trafikantene og gjennomgangstrafikken, samt redusere miljømessige ulemper.

Reguleringsplan med KU blir liggende ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 2. september–14. oktober 2016 i Nome kommune og hos Statens vegvesen avdeling Telemark i Skien.

Reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og andre vedlegg kan lastes ned fra denne siden.

Innspill og spørsmål

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planforslaget med KU innen 14. oktober 2016. Send det skriftlig til: Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller firmapost-sor@vegvesen.no

Har du spørsmål til planen, kan du kontakte Ragnar Grøsfjeld på tlf. 958 17 202 eller e-post ragnar.grosfjeld@vegvesen.no