Vedtaket gjelder bestemmelser, beskrivelse og plankart datert 4. november 2016.  Under behandlingen av reguleringsplanen, ble det gjort følgende endringer i bestemmelsene:


«6.I Anleggs- og riggområde
 Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig. Det forutsettes tett dialog med grunneiere i byggeprosessen. Områdene skal istandsettes i samsvar med opprinnelige formål og tilstand. Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente terrengtilpasninger.
Vedtaket gis under forutsetning av at det midlertidige anleggsområdet for Lannavegen 160 begrenses slik det framgår av saken. Anleggsområdet skal ligge utenfor høydekote 28 og det skal vektlegges å bevare vegetasjon som støy og innsynsskjerm for eiendommen.
Administrasjonen gis anledning til å gjøre eventuelle plantekniske rettinger før plankart og bestemmelser kunngjøres.»