Det har underveis i reguleringsplanarbeidet vært utredet to alternativer; Stoadalen og Danmark. Alternativ Danmark er det beste alternativet, og i samråd med Nome kommune legges kun alternativ Danmark ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med ny vegtrase utenom Lannaområde er å forbedre forholdene for beboerne, de myke trafikantene og gjennomgangstrafikken, samt redusere miljømessige ulemper.

Reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) har vært ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 2. september–14. oktober 2016.

Det er foretatt mindre revisjoner av planmaterialet etter offentlig ettersyn.