Langs fylkesveg 35 Nordbyveien mellom Oppegårdveien og Vestveien skal det bygges et sykkelfelt og tosidig fortau, for å få et sammenhengende tilbud til de som går og sykler langs Nordbyveien mot Ski sentrum.

I perioden 2014–2016 ble fv. 35 Nordbyveien bygget om gate med sykkelfelt og fortau på strekningen Solbergveien (Ås)–Oppegårdveien (Ski). I forbindelse med utbyggingen av Ski stasjon har Bane Nor, med tilskudd fra Akershus fylkeskommune, bygget ny Nordbyveien-bru med vei fram til krysset med Vestveien. Det ble etablert sykkelfelt og fortau på begge sider av veien. Strekningen Oppegårdveien - Vestveien er dermed en manglende lenke på 120 meter lang fv. 35 mellom Bane Nors og Statens vegvesens prosjekt.