Det planlegges gang- og sykkelveg langs fv. 379 Vigdelsvegen mellom Håland skole og kryss med Ølberg havneveg, langs fv. 380 Ølberg havneveg på strekning mellom kryss med Vigdelsvegen og kryss med Ølbergvegen, og langs fv. 380 Ølbergvegen på strekning mellom Ølberg havneveg og nedkjørselen til Ølberg Strandhager. Fotgjengere og syklister har ikke noe tilbud på disse vegstrekningene, som bl.a. er viktig skoleveg og atkomst til Ølberg camping, Ølbergstranda og Vigdelstranda.