For å bedre fremkommeligheten for gående og syklende mellom Strømmen og Lillestrøm, skal Statens vegvesen på vegne av Akershus fylkeskommune etablere gang- og sykkelveg langs fv. 381 Strømsveien fra Nitelva til rundkjøringen i Sagdalen. 

Prosjektet innebærer å vurdere behovet for sykkelfelt og finne riktig trasevalg for gang- og sykkelvegen. Det vil også gjøres en vurdering om ny gang- og sykkelveg-bru over Nitelva, på nordsiden av dagens bru, skal inngå i prosjektet.