Reguleringsplanen for kryss mellom Madlaveien og Regimentveien og tilstøtende områder utarbeides for å forbedre forhold for gående, syklende og kjørende som ferdes i området. Det skal også legges til rette for kollektivtrafikk i Regimentveien og Madlaveien.

Den nye reguleringsplanen vil gi Statens vegvesen hjemmelsgrunnlag for innløsning av areal som trengs til de tiltak som ønskes bygget i området.