Ny fylkesveg 409 Krøgenes–Tromøybrua er rundt 500 meter lang og er planlagt med veg, sykkelveg og fortau. Vegen går fra Tromøybrua, gjennom industriområdet Krøgenes og avsluttes i ny rundkjøring på fv. 410. Den kommunale Bedriftsvegen inne på industriområdet legges om over en strekning på ca. 400 meter. I tillegg til sykkelveg og fortau langs ny fylkesveg bygges det to mindre gang- og sykkelveger som binder sammen de nye med eksisterende gang- og sykkelvegene.

Repstad Anlegg AS har fått tildelt kontrakten. Vegen åpnes for trafikk i oktober 2019 og skal være helt ferdig i november 2019.

Oversiktskart - Fv. 409 Krøgenes–Tromøybrua