Prosjektet skal øke attraktiviteten for syklister og gående på strekningen ved at løsningen blir mer trafikksikker og framkommeligheten mer effektiv. Det er hensiktsmessig at tilbudet med sykkelfelt, som er etablert leger sør i Dusavikveien, videreføres i dette prosjektet. Reguleringsplanstrekningen går i tettbebygd område/by i til dels utfordrende terreng med mye bruk av mur. Avkjørsler og parkering er en sentral utfordring.