Målet med planarbeidet er å etablere et attraktivt og sikkert tilbud for syklister og gående på strekningen. Traseen er en del av hovednettet for sykkel i Stavanger kommune. Det er sykkelfelt lenger sør i Dusavikveien. Planen vil forlenge sykkelfeltene lenger nordover. Reguleringsplanstrekningen går i tettbebygd område/by i til dels utfordrende terreng med mye bruk av mur. Det er varslet et stort planområde for å kunne vurdere omlegging av avkjørsler og parkering i Dusavikveien. Planarbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med Stavanger kommune.

Merknader

Innspill og merknader til reguleringsplanarbeidet sendes innen 13. november 2015 skriftlig til:

Planoppstart blir også kunngjort www.stavanger.kommune.no.

Informasjonsmøte

I forbindelse med varsel om oppstart inviteres det til informasjonsmøte om planarbeidet. Møtet arrangeres på Tasta bydelshus 22. oktober kl 1800-1930.