Fv. 447 Verksgata er et av flere prosjekter i Bymiljøpakken med mål om å forbedre trafikksikkerheten på Nord-Jæren. Langs strekningen har det inntruffet mange ulykker med myke trafikanter involvert, og man kan daglig observere andre farlige trafikksituasjoner. Dagens trafikkløsning ivaretar ikke trafikksikkerheten på en god måte.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Stavanger kommune vurdere ulike tiltak innenfor en kostnadsramme på 5,7 millioner kroner. Hovedfokus vil være strakstiltak som kan øke trafikksikkerheten langs Verksgata fra rundkjøringen ved Langgata til rundkjøringen ved Klubbgata. Deler av Verksgata inngår i sentrumskjernen og det er derfor viktig å få iverksatt tiltak snarest.