Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitetsløsning for buss på strekningen. Bussveien skal føre til at buss kan konkurrere med bil og dermed bidra til nullvekst i andel bilreiser. Videre fører dette igjen til reduksjon i utslipp av klimagasser og at Nord-Jæren vil bli et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide.

Bussvei igjennom JåttåvågenBussvei igjennom Jåttåvågen