Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitets kollektivløsning for buss (som  eventuelt kan erstattes med bane på sikt). Strekningen er en del av Bussveien. Dette vil føre til at buss kan konkurrere med bil og dermed bidra til nullvekst i andel bilreiser. Videre fører dette igjen til reduksjon i utslipp av klimagasser og at Nord-Jæren vil bli et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide.

Bussvei igjennom JåttåvågenBussvei igjennom Jåttåvågen