I samsvar med § 12.8 og §12.9 i plan- og bygningsloven melder Statens vegvesen at det nå blir satt i gang arbeid med plan 2606 Detaljregulering med konsekvensutredning av Bussveien fra Stasjonsveien gjennom Jåttåvågen til Gauselvågen i Hinna bydel i Stavanger.

Planarbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med Stavanger kommune. Det er krav om konsekvensutredning i tilknytning til planarbeidet da planen kan føre til vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter de kriteriene som framgår av § 4 i forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere en høykvalitets kollektivtrasé som et ledd i utbyggingen av bussvei på Nord-Jæren. Denne lenken vil, når etablert, forbinde tilsvarende planlagte løsninger for bussveien nordover og sørover på fylkesveg 44.

Ved oppstart av planarbeidet er planområdet definert stort nok til å sikre at relevante og realistiske alternativer blir utredet. Planområdet vil bli redusert i løpet av planleggingsprosessen etter hvert som detaljene i planen avklares.

Planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet legges samtidig ut til offentlig ettersyn (i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2).

Planprogrammet er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • på nettsidene til Stavanger kommune

Merknader

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 5. april 2016. Innspill og merknader sendes til

Berørte parter vil få tilsendt særskilt varslingsbrev.

Informasjonsmøte

Det vil avholdt et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet på Jåttå videregående skole torsdag 25. februar 2016 kl. 18.00.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte: Richard Wigestrand, tlf. 415 62 339, epost: richard.wigestrand@vegvesen.no