Det er behov for å legge bedre til rette for kollektivreiser og for gang- og sykkeltrafikk mellom universitetsområdet og Jåttåvågen.

Det planlegges etablert kollektivtrasé og gang-/sykkelløsning på strekningen innen det nye sentralsjukehuset tas i bruk på Ullandhaug i 2023.

Kollektivtraséen vil bli koblet til Bussveien og jernbanen ved Jåttåvågen. Kollektivtraséen er et prosjekt i Bymiljøpakken.