Prosjektet bygges som høystandard bussvei med midtstilt kollektivfelt langs fylkesveg 44, samt en egen kollektivgate fra fylkesveg 44 mot kollektivbrua over E39 (langs Midtbergmyrå). Etablering av gode gang- og sykkelløsninger vil skje samtidig med bygging av kollektivfelt.

Bussveien er et ledd i regionens satsing på tilrettelegging for å øke kollektivandelen og redusere privatbilbruk.