Vi vil starte bygging av sykkelvegen i løpet av høsten 2018 og regner med å være ferdige våren 2020.

Ved å gjennomføre begge reguleringsplanene vil det bli gang- og sykkelveg på en 2850 meter lang strekning langs fv. 44 Nordsjøvegen, og med tre kryssinger av vassdrag og noen tilpassinger til sideareal / veg.

Bygging av denne 2850 meter lange gang- og sykkelvegstrekningen ligger inne i gjeldende handlingsprogram for fylkesvegplan 2014-2017.

Kryss ved Grødaland

Reguleringsplan nr. 1119 1052 rv. 44 parsell kryss ved Grødaland omhandler ny gang- sykkelveg over en lengde på ca. 650 meter, inkludert kryssing av vassdrag og parallelført landbruksadkomst langs fv. 44. Denne planen er utarbeidet av Hå kommune og vedtatt av Hå kommunestyre den 2.4.2009.

Grødaland–Brattland 

Detaljreguleringsplan nr. 1119 1136 for fv. 44 gang- og sykkelveg Grødaland–Brattland omhandler gang-/ sykkelveg over en ca. 2200 meter lang strekning, inkludert to kryssinger av vassdrag og busslommer. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen og ble vedtatt av Hå kommunestyre den 11.06.2015.