Bystyrets enstemmige vedtak:

Forslag til regulering for kollektivfelt langs rv 44, Hillevåg – Mariero, Hillevåg og Hinna bydel, med plankart datert KBU 08.06.2007, sist revidert 08.10.2008, og reguleringsbestemmelser datert KBU 08.06.2007, sist revidert 08.10.2008, vedtas.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2.

Alternativ 2 med midtstilt løsning støttes.

Kulvertløsning gjennom Skjæringen etableres og at en i den forbindelse legger forholdene til rette for trygge skoleveier.

I den videre planleggingen må det tas hensyn til at mange beboere får store inngrep på sine eiendommer. Det må jobbes videre med å finne gode løsninger slik at disse inngrepene reduseres.