Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitets kollektivløsning for buss som evt, kan konverteres til bybane på sikt. Vegtiltaket vil føre til at buss kan konkurrere med bil og dermed bidra til nullvekst i andel bilreiser. Videre fører dette igjen til reduksjon i utslipp av klimagasser.

Stavangervegen er valgt som trasé i nordre del. I søndre del skal Bussveien gå i Strandgata. På siste del i sør er det gjennom områdeplan for Ruten anbefalt at Bussveien skal gå i Jernbaneveien, Olav Vs plass og Elvegata fram til Julie Eges gate.