Det lages nå en reguleringsplan for en strekning av fylkesveg 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien, som er vist på skissen.

Målet med prosjektet

er å få bedre trafikksikkerhet og sammenhengende gang- og sykkeltilbud mellom Petersborgvegen og jernbanestasjonsområdet.

Reguleringeplanen omfatter

gang- og sykkelveg, fylkesveg 44 omlegges fra Mælagata til Amtmand Aalls gate, og Mælagata stenges der fylkesvegen legges om til Amtmand Aalls gate.

I tillegg vil kryssene Mælagata–Petersborgvegen og Amtmand Aalls gate–Gjerpens gate bli utbedret, det etableres busstopp, sikre kryssinger for gående og syklende mm.