Plandokumenter datert 14.03.2017 tas etter planen til 2. gangs behandling i Teknikk, Landbruk og Miljøutvalget i Sirdal kommune (TLM) den 28.mars 2017.

Historikk i forkant av 2. gangs behandling

Planforslag til reguleringsplan for fv.45 kryss Sinnes ble første gang lagt frem til 1. gangs behandling i TLM den 10.03.2015. Planforslaget ble vedtatt lagt ut på høring men med endringer for løsning av rundkjøringen. På bakgrunn av omfanget av endringene ble planarbeidet lagt på is.

Høsten 2016 oppstod det ny aktivitet og planforslaget ble på ny tatt til 1. gangs behandling i TLM den 08.11.2016. Forslaget ble denne gangen lagt ut på høring med frist for innspill satt til den 15.01.2017. Det ble mottatt 7 svar i forbindelse med høringen.

I forbindelse med ferdigstillelse av plandokumentene til 2. gangs behandling ble det oppdaget at det var uoverensstemmelse i forhold til antall hytter som parkerte på parkeringsplass i Vreistebakken (SPP1). Da det i tillegg er kjent å være for lite parkeringsplasser i området, særlig i vinter- og påskeferier, ble parkeringsplassen på initiativ fra Sirdal kommune utvidet.

Det ble på bakgrunn av utvidelsen gjennomført en begrenset høring av utvidet parkeringsplass og tilhørende planbestemmelse med frist 10.03.17. Det ble mottatt 9 svar. Planbestemmelsen tilknyttet parkeringsplassen ble endret som følge av høringen. Gjeldende dokumenter etter denne endring er plandokumenter datert 14.03.17.

Planforslaget

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for det såkalte «GP-krysset» på Sinnes. Her møtes fylkesveg 45 fra Stavangerregionen, fylkesveg 468 fra Tonstad og fylkesveg 975 fra Suleskar. Tiltakets viktigste formål er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 ved Svartevatn. Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen Svartevatn–Beinesvatnet.

Krysset foreslås ombygd til rundkjøring, blant annet med forbedring av stigningsforhold. I kryssområdet er det i dag butikk og bensinstasjon, tidvis med stor trafikk av kjørende og myke trafikanter både til fots, på ski og på sykkel. Forslaget innebærer et klarere og tryggere trafikkbilde for disse. I tillegg foreslås det gang- og sykkelveg fram mot krysset til Tjørhomfjellet alpinanlegg, en strekning på cirka 900 meter.

Viktige intensjoner med prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljøet og beboere samtidig som det medfører minst mulig ulemper for naturmiljø, kulturmiljø, landskap og naturressurser. Landskapstilpassinger er ivaretatt i samarbeid med landskapsarkitekt. Nødvendige landskapstilpassinger er innarbeidet i planen og bestemmelsene.

Bakgrunnen for samferdselstiltaket er Stortingsvedtak om bompengefinansiering av utbygging av fv. 45 i Gjesdal og Sirdal kommuner, jf. Stortingsproposisjon 127 S (2009-2010), punkt 3.7. Her inngår delprosjektet «ombygging av kryss med fv. 468 og fv. 975 ved Sinnes samt bygging av gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet». Vest-Agder fylkeskommune har gjort vedtak om delfinansiering av tiltaket i økonomiplanen for 2015-2018.

Illustrasjonene under viser ikke de arealer kommunen regulerer.