Det skal etableres miljøgate med tosidig fortau på fylkesveg 46 gjennom Vikedal sentrum, på strekninga fra brua ved Vikedalselva og frem til Bjørkelunden/avkjørsel til Rødekors-huset. Videre fra Bjørkelunden til avkjørsel til Søndenå boligfelt anlegges det gang- og sykkelveg på østsiden av ffylkesveg 46. Planen omfatter også gang- og sykkelveg fra Vikedal skole og ned til fylkesveg 46, i området hvor det skal anlegges busslommer og snuplass for buss.