Fv. 47 mellom Årabrotsvegen og Ekrene planlegges utbygget gjennom Haugalandspakken i perioden 2006–2022.

Mellom Årabrotsvegen og Fagerheim er arbeidet fullført. På denne strekningen er det bygget ny 4-felts veg med midtdeler, fem rundkjøringer, miljøtunell, to bruer og gang- og sykkelveg

Fra Fagerheim til Ekrene er det utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning Planen omfatter en 2-felts avkjørselsfri veg med forbikjøringsfelt og to toplankryss.

Vegen følger i hovedsak parallelt med eksisterende veg fra Fagerheim frem til Ingeborgtjørn. Videre nordover  er det foreslått ny trase fram til Ekrene. Eksisterende veg vil bli liggende som lokal atkomstveg.

Mulig oppstart bygging av Fagerheim–Ekrene er 2020. Byggetid ca. 2 år.