Dagens veg har en trafikk som er større enn den er dimensjonert for, og det er fremkommelighetsproblemer i rushene. Strekningen har mye randbebyggelse/avkjørsler og er ulykkesutsatt.

Utbyggingen av fylkesveg 47 inngår som en del av Hauglandspakken. Kommunedelplan for strekningen fra Veakrossen til E134 Helganesvegen skal avklare fremtidig trase for fv. 47 på den ca 9 km lange strekningen. Kommunedelplanen forventes vedtatt i 2018.