Fylkestinget i Akershus har lagt stort politisk press på å trygge skolevegene i Akershus. Statens vegvesen gjorde en omfattende registrering av skoleveger i Akershus i 2012 og 2014, hvor fv. 503 Finstadvegen på Dal ble identifisert som skoleveg som må trygges.

Kommunestyret i Eidsvoll vedtok 9. mai 2017 reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen mellom Skytterseter og Kvennvegen. Gang- og sykkelvegen er planlagt på østsiden av fylkesvegen fra Skytterseter til Hagamoen (0,9 km.). På Hagamoen boligområde er gang- og sykkelvegen planlagt på vestsiden av fylkesvegen (0,2 km.). Dagens avkjørsler opprettholdes, men må tilpasses den nye gang- og sykkelvegen.

Det er flere nye utbyggingsprosjekter av boliger i nærheten av Finstadvegen, i tillegg til en del eksisterende boliger. Mange vil derfor ha nytte av denne gang- og sykkelvegen som binder sammen boligområder med skole, idrettsanlegg og sentrum.

Gang- og sykkelvegen skal øke tryggheten for brukerne og føre til mer sykling og gåing. Prosjektet er en del av Trygging av skoleveger i Akershus.