Kontrakten mellom Brødrene Nordahl AS og Statens vegvesen ble inngått 13. august. Kontraktspartene skal ha samhandling før byggearbeidene tar til i slutten av august.

Mer enn gang- og sykkelveg

Brødrene Nordahl AS skal på oppdrag for Statens vegvesen:

  • Bygge 1,1 kilometer med gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen. Gang- og sykkelvegen bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelvegen og fv. 503 blir det på en del av strekningen en rabatt på 1,5 rabatt mens det på øvrige deler blir en tre meter bred grøft.
  • Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.
  • Tilpasse alle avkjørslene til fylkesvegen med gang- og sykkelvegen i høyde og plan.
  • Bygge fire kantstopp for buss.
  • Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Arbeidene skal være ferdigstilt innen 1. oktober 2019.

Redusert fremkommelighet

I perioden hvor ny gang- og sykkelveg og andre tiltak bygges, vil det være redusert fremkommelighet slik som nedsatt hastighet på fv. 503 Finstadvegen forbi utbyggingsområdet. Av hensyn til egen og andres sikkerhet, ber Statens vegvesen alle trafikanter om å holde seg innenfor skiltet hastighet. I perioder kan trafikken på fv. 503 Finstadvegen også bli lysregulert. Trafikantene bør derfor beregne noe bedre tid på å trafikkere fv. 503 Finstadvegen i byggeperioden.

Det vil også bli redusert fremkommelighet for myke trafikanter i byggefasen, men Statens vegvesen vil etterstrebe at forholdene for myke trafikanter blir så gode som de kan bli i et utbyggingsområde.

Avkjørsler

En del avkjørsler skal bygges om i forbindelse med at ny gang- og sykkelveg bygges. Den enkelte grunneier vil bli godt informert av entreprenøren i forkant av endringer.

Støy

Det vil bli noe anleggsstøy av anleggsarbeidene i forbindelse med den nye gang- og sykkelvegen. Anleggsarbeidene vil i hovedsak pågå på dagtid/tidlig kveld på hverdager slik at det ikke vil være støy på sene kveldstimer/natt og i helger.

Pass på barna!

Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret og Statens vegvesen ber folk respektere disse avsperringene. – Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små barn som elsker å utforske. Selv om anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier byggeleder Stine Thonhaugen i Statens vegvesen.

En del av «Trygging av skoleveger i Akershus»

Byggingen av gang- og sykkelvegen langs fv. 503 Finstadvegen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune. Utbyggingen er en del av prosjektet knyttet til trygging av skoleveger i Akershus. Formålet med den nye gang- og sykkelvegen er å øke tryggheten for brukerne, noe som igjen fører til mer gåing og sykling.