Følgende firmaer har levert tilbud på bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 503 Finstadvegen mellom Skytterseter og Kvennvegen:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med en tilbudspris på 24.873.470,65 pluss moms.
  • Brødrene Nordahl AS med en tilbudspris på 20.547.487,- pluss moms.
  • PEAB Anlegg AS med en pris på 24.242.251,10 pluss moms.
  • Stole AS med en tilbudspris på 24.900.267,- pluss moms.

Mer enn gang- og sykkelveg

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

  • Bygge 1,1 kilometer med gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen. Gang- og sykkelvegen bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelvegen og fv. 503 blir det rabatt på 1,5 meter eller tre meter grøft.
  • Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.
  • Tilpasse alle avkjørslene til fylkesvegen med gang- og sykkelvegen i høyde og plan.
  • Bygge fire kantstopp for buss.
  • Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Byggestart i høst

Tilbudene som har kommet inn skal i tiden fremover gjennom en intern gjennomgang i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås. Det er ventet at kontrakt inngås etter sommerferien og byggearbeidene starter etter kontrakt er inngått. Gang- og sykkelvegen skal ferdigstilles innen 1. oktober 2019.

En del av «Trygging av skoleveger i Akershus»

Byggingen av gang- og sykkelvegen langs fv. 503 Finstadvegen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune. Utbyggingen er en del av prosjektet knyttet til trygging av skoleveger i Akershus. Formålet med den nye gang- og sykkelvegen er å øke tryggheten for brukerne som igjen fører til mer gåing og sykling.