Formålet med reguleringsplanen er å øke trafikksikkerheten og tilrettelegge for gående og syklende på strekningen. Planforslaget er sendt i sin helhet i elektronisk brev.

Tysvær kommune tar planforslaget opp til sluttbehandling og vedtak i samsvar med Plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-12.

Hovedgrepene i planforslaget er de samme som ved offentlig ettersyn, med innsnevring på deler av strekningen for å senke farten og spare areal, samt tosidig fortau. De mest vesentlige endringene siden offentlig ettersyn er blant annet:

  • Kombinert formål på kaien i vest, med mulighet for å bygge venterom og toaletter
  • Privat areal langs butikkene
  • Gangareal reguleres som fortau
  • Gatetun på kryssingene
  • Plankartet er kortet ned noe i øst, på grunn av funn av kvikkleire
  • To alternativer for utløp av overvann i øst er ivaretatt i planforslaget