Fv. 519 Finnøyvegen ligger langs sørsiden av Finnøy i Finnøy kommune. Det er i dag ikke et sammenhengende tilbud for myke trafikanter langs vegen, som har øvre hastighet på 70 km/t. Strekningen er i underkant av 5 km og reguleringsarbeidet er består av to delstrekninger. Første delstrekning går fra det eksisterende gang- og sykkeltilbudet i Judaberg til rundkjøringen ved Nådå. Planforslag for delstrekningen er til behandling hos Finnøy kommune. Andre delstrekning går fra Nådå til industri- og kaiområdet ved Ladstein. Det varslet oppstart av planarbeid for delstrekningen.