Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for gående og syklende langs strekningen fra Nådå til Reilstad, og så langt det er mulig videre fra Reilstad til industriområdet på Ladstein. Denne detaljreguleringen er en del av arbeidet med etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg langs fv. 519 sørover fra Judaberg.

Planområdet fv. 519 Nådå–Ladstein

Foreløpig avgrensing av planområdet er vist på kartvedlegget. Varselet omfatter store arealer langs begge sider av fv. 519, ettersom det skal vurderes flere alternative løsninger for trasé og sidevalg på strekningen. Det endelige planforslaget vil kun bestå av det valgte alternativet, og vil derfor omfatte et betydelig mindre areal.

I forbindelse med planarbeidet vil det bli behov for grunnundersøkelser, oppmåling og kulturhistoriske registreringer i områdene langs strekningen.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 18.09.2017. Merknader sendes skriftlig til

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte Simen Auli Staff i Statens vegvesen på telefon 901 19 915 eller på e-post simen.staff@vegvesen.no

Planoppstart blir også kunngjort på www.finnoy.kommune.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8. Finnøy kommune har besluttet at planforslaget ikke skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger, jfr. plan‐ og bygningslovens § 4‐1.