Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn fram til 14.08.2017.

Kommunestyret i Finnøy godkjente i møte 25.04.2018 reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 519 Finnøyvegen, Judaberg–Nådå, i tråd med forslaget fra Statens vegvesen.