Det planlegges gang- og sykkelveg langs fv. 520 mellom avkjørselen til Strandavegen i sør og fram til gang- og sykkelveg rett før avkjørselen til Kalhagbakken i nord. Gang- og sykkelvegen skal ligge på nordvestsiden av fv. 520.

Reguleringsplanen ble lagt ut til 1. gangs behandling hos kommunen i juni 2017, men er endret såpass mye at det er behov for å legge den ut på en ny høring før planen kan vedtas. Planen sendes over til kommunen tidlig høst 2019 for politisk behandling for ny 1. gangs høring.