Det planlegges gang- og sykkelveg langs fv. 520 mellom avkjørselen til Strandavegen i sør og fram til avkjørselen til Kalhagbakken i nord. Gang- og sykkelvegen skal ligge på nordvestsiden av fv. 520.

Reguleringsplanen ble lagt ut til 1. gangs behandling hos kommunen i juni 2017. Vi planlegger å sende reguleringsplanen over til kommunen for 2. gangs behandling i løpet av høsten 2018.