I samsvar med plan og bygningslova vert forslag til reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Plandokumenta

Dokumenta kan lastast ned frå denne sida og dei finst i papirutgåve på rådhuset på Årdalstangen.

Grunneigarar og andre interessentar vert tilskrivne og offentleg ettersyn vert kunngjort i Sogn Avis 11.09.2017.

Merknader

Fristen til å komme med merknader til planen er 26. oktober. Merknadane bør seie noko om kva endringar ein ynskjer i planen og kvifor. Eventuelle merknader skal sendast til:

  • Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 Leikanger 
  • eller firmapost@vest@vegvesen.no

Handsaming

Etter at høyringsfristen er ute vil Statens vegvesen i samråd med Årdal kommune ta stilling til alle merknader som er komne inn. Reguleringsplan med eventuelle endringar, innkomne merknader og kommentarar til dei frå Statens vegvesen/ administrasjonen i Årdal kommune blir deretter lagt fram for politisk handsaming i Årdal kommune.

Kontakt

Spørsmål til planen kan stillast til: