Hovedhensikten med prosjektet er å etablere gang- og sykkeltilbud langs fylkesveg 564 Salhusvegen mellom Ulsetstemma og Slettestølsvegen. Denne strekningen er en viktig forbindelse mellom Åsane sentrale deler/ Ulset vest og Toppeområdet med tunge befolkningskonsentrasjoner. Det er per i dag ingen tilbud for gående og syklende der.

Prosjektet er en forlengelse av prosjektet "Fv. 564 G/S Salhusvegen" mellom fv. 267 Åsamyrane og kryss til Ulset vest som nå er ferdig bygget.

Prosjektet inngår i Sykkelstrategi for Bergen 2010–2019 og i handlingsprogrammet til Miljøløftet 2018–2021.

Fv. 564 Salhusvegen Det mangler tilbud for gående og syklende (Foto: Mari Rørlien Øyen)