Prosjektet er en forlengelse av den ferdigstilte gang- og sykkelveien på fv. 564 Salhusvegen mellom fv. 267 Åsamyrane og Ulsetstemma. Strekningen er ca. 2 km lang. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet av forslagsstiller Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune. 

Planavgrensningen omfatter fv. 564 Salhusvegen med omkringliggende arealer fra Ulsetstemma i øst til kryss ved fv. 240 Slettestølsveien i vest. Planområdet vil bli vesentlig innsnevret når endelig planforslag foreligger. Plangrense ved oppstart:

Oversiktskart med plangrense fv. 564 Salhusvegen

Innspill

Grunneiere, naboer og alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å sende inn merknader er 12.12.2018. Merknader kan sendes på følgende måter:

Vennligst referer til saksnummer 201807943 ved bruk av post eller e-post. 

Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjonsmøte tirsdag 4. desember klokken 18.00 på Mjølkeråen skole i gymsal for ungdomstrinnet.

Kontakt

Statens vegvesen: Annbjørg Svendal, tlf. 55 51 64 81, e-post annbjorg.svendal@vegvesen.no.
Bergen kommune: Vegard Vatle, tlf. 55 56 65 19, e-post vegard.vatle@bergen.kommune.no.

Generell informasjon om arealplanlegging er tilgjengelig blant annet på regjeringens nettside