Prosjektet strekk seg frå Skodvin i sør til Vågseidet i nord og omfattar utarbeiding av reguleringsplan for en ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg. Strekninga er omlag 3,2 km. Planarbeidet skal sikre areal for å etablere eit trafikksikkert tilbod for mjuke trafikantar. Kryss, avkøyrsler og haldeplassar skal utbetrast. Delar av fv. 57 skal etablerast på nytt.