Føremålet med reguleringa er etablering av tilbod for mjuke trafikantar langs fylkesveg 57 frå Skodvin til Vågseidet. Strekninga er på om lag 3,2 km.

Planforslaget

Framlegget til reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå 20.6.2018 til 15.9.2018 på følgjande stader:

Innspel

Eventuelle innspel til planframlegget skal sendast skriftleg innan 15.9.2018 til:

Innbyggjarmøte

Statens vegvesen vil saman med Lindås kommune holde eit innbyggjarmøte i høyringsperioden. Dette vert torsdag 30. august, kl.16.00–kl.19.00, på Dalheim ungdomshus.

Kontakt

For meir informasjon om planarbeidet ta kontakt med