Formålet med planen er å legge til rette for mer trafikksikker ferdsel for gående og syklende fra krysset fv. 57 Søndre Ålsvegen/Vennolumsvegen frem til Trintom skole. 

Dette prosjektet skal etter planen starte med bygging i 2020.