Gang- og sykkelveg mellom krysset fv. 57 Søndre Ålsvegen/Vennolumsvegen og Trintom skole kan ikke starte før bevilgning er gitt. Oppland fylkeskommune må bevilge midler gjennom Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (-23). Dette handlingsprogrammet vedtas i Fylkestinget 13.-15. juni 2017.