I samband med søknad om ferjeavløysingsmidlar er det utarbeida reguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru. Planen er utarbeidd med konsekvensutgreiing for deltema Landskapsbilete og Naturmangfald. I tillegg til ei om lag 845 m lang bru i Ytre Steinsund må det byggjast 4-4,5 km ny veg for å knytte seg til eksisterande vegnett.