Det er planlagt gang- og sykkelsamband mellom Heggebø og Leirvik sentrum i Hyllestad kommune. Planen legg opp til å bygge 250 m gangveg og 220 m fortau langs fylkesveg 607.

I dag er det eit tilbod til mjuke trafikantar på deler av strekninga, men fleire stader må dei dele plassen med biltrafikken.

Slutt på gangvegen - Fv. 607 Heggebø–LeirvikSlutt på gangvegen (Foto: Kurt Skagen)