Fylkesveg 60 mellom Agjeld og Ugla i Stryn kommune vart utbetra ved å byggje Agjeldstunnelen på 900 meter, og ei oppgradering av 900 meter av den eksisterande vegen. Ny tunnel og ny veg vart opna i juli 2014.