På vegne av Hedmark fylkeskommune, og i samrbeid med Ringsaker kommune har Statens vegvesen utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for gang- og sylkkelveg langs fylkesveg 60 Gjerlu–Røset. Planforslaget skal legge til rett for bygging av gang- og sykkelveg på en strekning på 1200 m.

Endringsforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn, men sendes nå på tre ukers høring til offentlige etater, grunneiere og interessenter – frist for å komme med merknader er 20.2.2019.