Gudmund Hoel innledet med en gjennomgang av planens historiske bakgrunn og hvorfor man i dag jobber med en løsning der dagens T-kryss på strekningen blir erstattet med èn rundkjøring. Heidi Hansen fra Nordplan gikk gjennom løsningsforslaget som de har tegnet på oppdrag fra Statens vegvesen. Siv K. Sundgot møtte fra Statens vegvesen.

Følgende innspill kom fra de frammøtte

 • Grunneier på eiendommen 12/5 ønsker ikke å avgi mer grunn til veg.
 • Puskholevegen forskyves mot nordøst der den passerer 12/5 slik at vegen ikke berører eiendom 12/5 så mye. Har tidligere avgitt mye grunn til fylkesvegen uten å få akseptabel kompensasjon.
 • Det må bygges større rundkjøring enn det som er vist i løsningsforslaget for å få ned farten og få bedre vintervedlikehold.
 • Det er problematisk med buss på Myrlandsvegen. Denne vegen er smal og er skoleveg for mange barn. Ved å åpne for gjennomkjøring med buss åpner man også for at ferjetrafikken fra Sula kan kjøre gjennom i retning mot Myrland, og omvendt fra Magerholm i retning Sula.
 • Frykten for gjennomkjøring er ubegrunnet. Fartsgrenser og standard på Myrlandsvegen er så lav at det ikke er attraktivt.
 • Grunneier på Myrland påpeker at forlenging av Myrlandsvegen og veg til Ramsvika går gjennom et myrområde, og det er dermed dårlige grunnforhold. Området har også rikt dyreliv og er mye brukt til turgåing og som snarveger for gående mellom boligområder, skoler og idrettsanlegg. Vil motarbeide forslaget og mener det ville være bedre med rundkjøring ved Puskhola.
 • Kryss ved Puskhola ikke anbefalt av andre på grunn av bakke, sikt og glatt veg.
 • Med nytt vegsystem så blir gravstedet omringet av veger.
 • Det kunne gjerne vært et grøntbelte langs Puskholevegen.
 • Boligområdet Ødegård bør få en annen tilkomst enn den som er vist i løsningsforslaget. Denne bør gå på vestsida av dagens næringsbygg tilhørende Ødegård bil, slik at man i større grad unngår konflikt mellom biler og gående/syklende.
 • Eksisterende busslomme lengst nordvest i planområdet bør ikke fjernes.
 • Det forutsettes at Eikenosvegen stenges, slik det også er vist i gjeldende reguleringsplaner.
 • Hvilken fartsgrense planlegger man for? Hva oppnår man med å ha 80 km/t på denne strekningen? Til høyere fartsgrense, til større blir støyproblematikken for de som bor langs vegen.
 • Beboerne stilte spørsmål om hvilke type støytiltak som er aktuelle og når tiltakene iverksettes.
 • Det er viktig at kryssing for gående blir planlagt slik at dette skjer rasjonelt og ikke via for mange omveger.
 • Ramsvikområdet bør få et kollektivtilbud og det som planlegges i løsningsforslaget ligger for langt unna.
 • Man må ha fysisk hindring for at folk ikke skal krysse fylkesveg 60 i plan. Midtdeler kan fungere, men autovern langs vegen er ikke nok. Dette er spesielt viktig ved Blindheimshallen.
 • Den planlagte undergangen ved rundkjøringen bør ligge nærere krysset.
 • Ved Puskhola krysser 90 % av skoleelevene vegen i plan.
 • Dette er et godt planforslag og bygging bør skje så raskt som mulig ble sagt av flere, herunder trebarnsmor bosatt i Ramsvika
 • Det er stort behov for oppgradering av eksisterende kommunale veger og krysset ved Bjørkavollen. Store problemer med telehiv og overvann.
 • Det bør ikke være skarpe svinger ved underganger slik at syklister kan kollidere pga. dårlig sikt.
 • Det må bygges store nok busslommer slik at bussen kommer helt ut av vegbanen.
 • Det må vurderes om planområdet skal utvides slik at man kan planlegge bedre tilkomst og parkeringsforhold ved klubbhuset til Blindheim idrettslag.
 • Blindheim IL ønsker å benytte deler av klubblokalet til idrettsbarnehage, med 2-3 avdelinger og er da avhengig av gode løsninger for parkering og hente/bringesone.
 • Man bør ta høyde for fremtidens trafikk ved utbygging av alle planlagde boligområder og sette av areal for firefeltsveg.