Statens vegvesen skal på vegner av Møre og Romsdal fylkeskommune bygge ny ferjekai på Stranda. Eksisterande kai skal rivast og ny og større kai vert bygd på om lag same stad. Brua på den nye kaia blir dobbelt så brei som i dag, 9x18 meter. Den nye ferjekaia gir betre framkjømd og stabil ferjedrift og er tilpassa ferjetrafikken i framtida.