Det skal utarbeidast detaljreguleringsplan for fylkesveg 61 mellom Naveosen og Brubakken i Vågsøy kommune. Formålet med planarbeidet er å legge grunnlaget for utbetring av fylkesvegen over ei strekning på om lag 1,3 kilometer.

Reguleringsplanen vil bli utarbeidd av Statens vegvesen i samarbeid med Vågsøy kommune, i samsvar med § 3-7 i Plan- og bygningslova. Sogn og Fjordane fylkeskommune er vegeigar, Statens vegvesen er tiltakshavar og kommunen er ansvarleg planstyremakt. Planarbeidet er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing grunna konflikt med ein raudlista og truga art innanfor influensområdet til planen. Den truga arten er elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Maurstadelva.