I samsvar med §3-7 i plan- og bygningslova utarbeidde Statens vegvesen i samarbeid med Vågsøy kommune forslag til reguleringsplan for fylkesveg 61 Naveosen–Brubakken.

Reguleringsplanen vart sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 14. desember 2018 til 1. februar 2019.

Innkomne merknader og Statens vegvesen sine kommentarar til desse går fram av oppsummering av merknader og reviderte dokument.