Beskrivelse av prosjektet

Massedeponiet skal romme overskuddsmasser fra tunneldriving av de undersjøiske tunnelene som inngår i Nordøyveg-prosjektet. Hensikten med å lagre disse massene i lengre tid, er at fylkeskommunen ønsker å benytte disse massene til samfunnsnyttige formål i nærområdet og ønsker tid til å avklare bruken av disse massene. Det kan være behov for å lagre i størrelsesorden 200 000–300 000 kubikkmeter tunnelstein på massedeponiet.

Plangrense massedeponi Fjørtofta. Illustrasjon.Plangrense. Illustrasjon: Statens vegvesen

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 10. oktober 2017. Send det til oss skriftlig

Når vi har laget et utkast til reguleringsplan vil denne bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og det vil ha være mulig å komme med konkrete tilbakemeldinger på planforslaget. Merknader besvares ikke nødvendigvis avsender direkte, men kommenteres i siste avsnitt i plandokumentet som blir lagt frem for politisk behandling etter høringsperioden. Blir det vesentlige endringer i planen blir den lagt ut til 2.gangs offentlig ettersyn, og berørte vil bli varslet om dette pr brev samt via lokalavis.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte