Dette prosjektet er ferdigbygd.

Det er utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Frostahallen til Frosta skole. Gang- og sykkelvegen er en fortsettelse av tidligere bygd gang- og sykkelveg ved Frosta skole. Hensikten med planarbeidet er å gi en god trafikksikker løsning for gående og syklende langs fv. 65 mellom Frostahallen og Frosta skole.